Nieuwe Woonwijk Kardinge?

Afgelopen week was er een informatiebijeenkomst in Kardinge over dit recreatiegebied, zie nog eens deze aankondiging.


Ik citeer bij deze Kees Huizenga:

De informatieavond van gisteren in de ijshal van Sportcentrum Kardinge had een onverwacht hoge opkomst. Ik schat zo’n 250 tot 300 personen. Met name oudere personen. Erg veel ambtenaren waren aanwezig, medewerkers van het Alfa College, het Sportcentrum Kardinge, etc. Misschien waren er ook wel medewerkers van Natuurmonumenten.

Omwonenden schrikken van plannen voor hoge flats bij Kardinge

Een aantal punten stip ik aan.

1. Een bezorgde mevrouw maakte zich zorgen over de dieren rondom Kardinge, gegeven de Stedelijke Ecologische Structuur (S.E.S.) en de dierenecoducten in De Hunze / Van Starkenborgh en Ulgersmaborg. In het bidbook van vorig jaar september wordt over de ecologische aspecten gezwegen. Deze mevrouw kreeg de toezegging dat de ecologie zeker aandacht krijgt.

2. Het wordt behoorlijk druk rondom het toekomstige Sportcentrum Kardinge. Hoogbouw van huizen, winkels, een hotel, schoolgebouwen met collegezalen, een ondergrondse parkeergarage bij de Oostelijke Ringweg, sportgebouwen, de nieuwe ijshal en het Sportcentrum Kardinge (met een zwembad) aan de voet van de Kardinger Bult en zelfs ten dele binnen de Kardinger Bult! Er werd vanuit de zaal gepleit voor rust, terwijl de gemeente graag “reuring” in dit gebied wil (ook in de avond!). De gemeentelijke stedenbouwkundige reageerde met de dempende opmerking dat het in de rest van het Natuurgebied Kardinge rustig blijft. De zaal werd niet gerustgesteld. Hoe verhoudt deze “reuring” zich met de tevens door de gemeente bepleite “recreatie” in het gebied van Kardinge? Zie ook punt 3, onder.

3. Zelf stipte ik de natuurwaarde van de Kardinger Bult aan. Waarom moet aan de voet van deze berg en ten dele binnen deze berg het Sportcentrum Kardinge komen? Met, zoals later bleek, zonnecollectoren op het dak. Waarom tevens een ijshal aan de voet van de Kardinger Bult? Waarom wordt de recreatieve en groene waarde van deze berg fors aangetast? Ik kreeg geen bevredigend antwoord. Kortom: waar blijft het respect voor de Kardinger Bult?

Ad 3, toevoeging: door de bouw van het Sportcentrum Kardinge en de bouw van de nabije ijshal wordt het uitzicht vanuit de Kardinger Bult fors aangetast. Zeker als op de daken zonnecollectoren komen.

4. Is er ruimtegebrek in Kardinge? Nee, er is geen ruimtegebrek in Kardinge. Daar waar nu het Sportcentrum Kardinge staat, komen woningen of dure appartementen. Ook winkels. De gemeente zweeg gisteravond zeer opvallend over het feit dat in de bouw van 400 tot 700 woningen en winkels het VERDIENMODEL ligt om het Vitaliteitsplan Kardinge te realiseren c.q. te financieren.

5. Bij ruimtelijke planvorming komt er op termijn de verplichte wettelijke inspraak. Komt er een stedenbouwkundig plan Kardinge of een nieuw bestemmingsplan Kardinge? Ik wacht af.

6. Op het reactieformulier vulde ik o.a. in dat er een Braintrust Kardinge of een Klankbordgroep Vitaliteitsplan Kardinge moet komen. Dan kan de gemeente gebruik maken van de kennis en kunde vanuit de omliggende wijken.

In het Bidbook van september 2021 wordt op pagina 49 kort ingegaan op de ecologische aspecten.

Ik citeer deze tekst over het Groenplan:

“Continuïteit in de groenstructuur is een uitgangspunt voor de ontwikkeling van Kardinge. Kardinge heeft namelijk bijzonder waardevolle groene ecologische kwaliteiten, die op bepaalde plekken versterkt kunnen worden. Zo is de zuidrand van Beijum grenzend aan Kardinge aangemerkt als aandachtsgebied, waarbij de realisatie van een robuust groennetwerk meelift bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Daarnaast is vastgelegd dat we een ecologische verbinding gaan realiseren tussen Kardinge en Meerstad. Ook ligt er een nauwe relatie met de gedeeltelijke herinrichting van de Hunzeboord, een fietspad, dat vanaf de wijk Van Starkenborgh een oude loop van De Hunze volgt. Door het verbinden en herinrichten van groen verbetert de waterkwaliteit, wordt de ecologie versterkt en komen er tegelijkertijd mogelijkheden voor sport, spel en wandelen.”

Over de ecoducten in Ulgersmaborg en De Hunze (over de Oostelijke Ringweg) wordt zeer opvallend gezwegen.

Zie tevens pagina 33 van het Bidbook (de kaart m.b.t. de loop van de ecologische zone):

“ECOLOGISCHE ZONE: grens tussen Beijum en de campus als ecologische corridor”

Zie tevens het Dagblad van het Noorden

Het was beter geweest als wethouder Roeland van der Schaaf van Ruimtelijke Ordening, Grondzaken, Wijkvernieuwing en Stadsontwikkeling deze informatieavond had geopend (zijn bijnaam is Meester Hoogbouw). In plaats van mevrouw Inge Jongman van Sportzaken.

Er komt een nieuwe subwijk bij Beijum. Heel veel woningen (400 tot 700).
“De Compacte Stad” rukt op in het recreatiegebied/buitengebied/sportgebied Kardinge. Geen rust, maar reuring!

Aan de orde is het Vuilnisvatmodel in de bestuurskunde. Gekenmerkt door deze zin: er is een oplossing en daar zoek je een probleem bij.
De oplossing is de bouw van een subwijk, gegeven de grote behoefte aan nieuwbouwwoningen. Het op te lossen probleem is het verouderd Sportcentrum Kardinge. Deze oplossing genereert bovendien zeer veel geld voor de enorm dure verplaatsing van het Sportcentrum Kardinge. Aan de orde is de grondpolitiek van de gemeente Groningen. Met andere woorden: grootstedelijk kapitalisme.

Pas aan het einde van deze informatieavond kwam de aap uit de mouw! Ten zuiden van Beijum komt een nieuwe subwijk. Voor vermogende ouderen, docenten en starters op de woningmarkt. Mogelijk ook voor studenten. Een vitaliteitscampus.

Vanwege toekomstige woningbouw moet het Sportcentrum Kardinge zich verplaatsen naar en binnen de Kardinger Bult. Het gaat om causaal denken (oorzaak-gevolg). Wie heeft gevraagd naar deze “oplossing”?

Of heeft de gemeente Groningen direct belang bij deze oplossing? Vanwege “voortschrijdend inzicht”?

Sikkom heeft er ook aandacht aan besteed.