Nieuwsbrief Gerrit Krolbrug – Juli 2020

Terugblik online bijeenkomst 1 juli

Afgelopen woensdag 1 juli 2020 gaven we voor belangstellenden een online informatiebijeenkomst, waarin we vertelden over de stand van zaken van het project Vervanging Gerrit Krolbrug. Aan tafel zaten de projectleiders van Rijkswaterstaat, de gemeente Groningen en het ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, dat de opdracht heeft gekregen om de variantenstudie uit te voeren.

Terugblik online informatiebijeenkomst vervanging Gerrit Krolbrug; 1 juli 2020

Wat doen we met de bewonersvariant?

De Bewonersorganisaties Hunze en van Starkenborgh, Beijum en het Wijkoverleg Korreweg hebben in februari 2020 een eigen bewonersalternatief uitgewerkt. Deze variant wordt geanalyseerd en in augustus neemt de Stuurgroep Drie Groningse Bruggen een besluit of de variant meegenomen kan worden in de variantenstudie.

Bewonersvariant nieuwe Gerrit Krolbrug wordt nader bekeken

Planning vervanging Gerrit Krolbrug
Momenteel werken we aan de variantenstudie. Deze wordt komende winter afgerond. Vervolgens zullen de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeente Groningen een bestuurlijke voorkeursvariant vaststellen. Deze variant wordt uitgewerkt in een voorlopig ontwerp en voorgelegd aan de gemeenteraad van Groningen. Dan volgt de juridische fase waarbij onder andere de planologische procedure wordt doorlopen. In deze fase is de inspraak aan de orde. In 2022 neemt de minister een projectbeslissing over de nieuwe brug. Vervolgens start de realisatiefase. De nieuwe brug zal medio 2026 worden opengesteld voor het verkeer.

Planning vervangen Gerrit Krolbrug

Wist u dat: meetlussen rond de brug
Voor het ontwerpen van de brug is het belangrijk om inzicht te krijgen in hoeveel mensen gebruik van de brug. Daarom tellen we vanaf begin dit jaar al het verkeer dat over de brug gaat: voetgangers, fietsers, auto’s en schepen. Bij de scheepvaart wordt bovendien ook gekeken naar de hoogte van de schepen. Vanwege de corona crisis is het verkeersbeeld duidelijk anders dan dat we gewend zijn. Om toch een goed beeld te krijgen worden de tellussen voorlopig niet weggehaald en blijven we zeker tot in de herfst het verkeer tellen dat over en onder de brug doorgaat.

De participatiegroep en het Bestuurlijk overleg

Op 3 september komt de Stuurgroep Drie Groningse Bruggen bijeen. De wethouder van Groningen, de gedeputeerde van de provincie en de HID van RWS nemen dan de stand van zaken door van de projecten die op de hoofdvaarweg in Groningen spelen. Voorafgaande aan de Stuurgroep is er op 18 augustus een bijeenkomst van de Participatiegroep Gerrit Krolbrug. De participatiegroep bespreekt dan de documenten waarover de bestuurders een beslissing nemen.

Bron: www.rijkswaterstaat.nl