Samen met omwonenden op zoek naar beste ontwerp Gerrit Krolbrug

De gemeente wil onderzoeken hoe de nieuwe brug het beste past op die plek. De brug is een belangrijke plek in de route tussen Beijum en De Hunze en het centrum van de stad.

Voor de nieuwe Paddepoelsterbrug geldt ook dat deze hoger wordt dan dat de gemeente wilde. Ook daar gaat de gemeente met omwonenden op zoek naar de beste oplossing.


 

We zijn teleurgesteld. Minister Van Nieuwenhuizen heeft de oproep van 12 bewonersorganisaties, drie scholen, de Fietsersbond én de bedrijvenvereniging naast zich neergelegd. De Bewonersvariant wordt volgens haar niet uitgewerkt. Let even op de argumentatie in de Kamerbrief.

“Deze variant voldoet niet aan de Richtlijn Vaarwegen.” Dat lijkt ons onjuist, want wat zegt de Richtlijn over een vaarweg klasse V, zoals het Van Starkenborghkanaal?
Voorts mag de minimale doorvaarthoogte van nieuwe bruggen niet minder zijn dan de doorvaarthoogte van bestaande of geplande bruggen in de nabijheid, opdat er geen bijkomende beperking ontstaat (‘houden wat je hebt’).“ Volgens de Richtlijn kun je dus “houden wat je hebt”. Pagina 126, mensen. Nog een citaat: “Indien op de vaarweg recreatievaart voorkomt, is het aan te raden de hoogte van het gesloten beweegbaar brugdeel af te stemmen op die van de voor deze vaarweg maatgevende motorboot. Een doorvaarthoogte van 4,0 m is voldoende voor nagenoeg alle motorboten (onderschrijdingspercentage nagenoeg 100).” Ook pagina 126.

Het is dus “aan te raden”, maar niet verplicht, als je ook kunt “houden wat je hebt”. We krijgen het gevoel dat de minister hoe dan ook haar oplossing doordrukt, terwijl de onderbouwing opnieuw beschamend slecht en gezocht is. Niet alleen dat. De belangen van de bewoners, de gebruikers en van andere belanghebbenden zijn opnieuw niet betrokken. De overheid, of het nu gemeente, provincie of rijk is, moet de belangen van alle belanghebbenden betrekken. Eenzijdige behartiging van de scheepvaartbelangen past daar niet bij. De minister heeft trouwens de betrokken gedeputeerde en wethouder erbij gelapt, door te stellen dat “in samenspraak met de regionale bestuurders is besloten om de bewonersvariant Gerrit Krolbrug niet alsnog mee te nemen in de verdere uitwerking.” Heeft de minister de brief van het college wel gelezen? Het college heeft toch verzocht om de Bewonersvariant mee te nemen?

Ondertussen blijft de minister haar eigen ideeën maar “voorkeursvariant” noemen. Van wie is deze voorkeur eigenlijk? Niet van de gemeente, niet van de provincie, niet van bewonersorganisaties, niet van scholen, niet van de omliggende bedrijven en niet van de Fietsersbond. De minister zet nu koers op spoedige besluitvorming over haar voorkeursvariant, waarna de juridische procedures starten. Zo ontstaat er opnieuw een escalatie in dit voor de stad zo belangrijke project.

Lees: Bestuurlijke Overleggen MIRT, voortgang, moties en toezeggingen —> PDF!

Zie ook: Artikel Groninger Gezinsbode.

Wij zijn:

@Bewonersorg_BHS
@BOBBeijum
@korrewegwijk
@opwgroningen
@ProfbuurtOost
BO Woonschepen Oosterhamrikkanaal
@dorpshuis_nhb
Scheepsraad Lewenborg
@Drielanden
Wijkoverleg Oosterhoogebrug/Ulgersmaborg
Plaatselijk Belang Noord- en Zuidwolde
@FB_Groningen
@vbnoinfo
@obsKarrepad
@sint_michael
@csgwessel /9