Verkeersbesluit

Motivering
De Berlageweg is een erf toegangsweg binnen de bebouwde kom van de Hunze. Er wordt op deze weg aan beide zijden van de weg geparkeerd. Dit is niet wenselijk voor de bruikbaarheid van de weg door het busvervoer van de buslijnen 65, 66 en 163 en de toegankelijkheid van de hulpdiensten in het gebied.

Overdag passeren op dit tracé per uur vijf bussen, voor 85% van de ritten geldt dat de geparkeerde voertuigen langs de weg voor vertraging zorgen. De extra rijtijd verschilt op dit tracé van 1% tot 100% , vooral is de middagspits zijn de rijtijden zeer onbetrouwbaar. Om de doorstroming en toegankelijkheid van het gebied te garanderen wordt er een parkeerverbod ingesteld aan de oostzijde van de Berlageweg.

Deze zal gelden vanaf het kruispunt met de van Eesterenlaan tot het kruispunt Van Ravesteynpad doormiddel van bord E01 – Parkeerverbod. Door de invoering kan de doorstroming van het busvervoer gewaarborgd blijven.

Besluit
Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen tot het instellen van een parkeerverbod aan de Berlageweg door het plaatsen van de bord E01 – Parkeerverbod. De borden worden geplaatst ter hoogte van het kruispunt met de van Eesterenlaan en ter hoogte van het kruispunt met de Van Ravesteynpad zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.

Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen.
Belt u dan met de afdeling Juridische Zaken, telefoon 050 367 74 83.

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

  1. uw naam, adres en telefoonnummer;
  2. de datum waarop u het bezwaar indient;
  3. het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);
  4. waarom u het niet eens bent met het besluit;
  5. uw handtekening.

Let op:
het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit.

Stuur uw bezwaarschrift naar:
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 30026
9700 RM Groningen


Bron: Gemeenteblad van Groningen