Alternatieve ABV 2021 afgerond!


Via ons wijkblad en op de website van onze bewonersorganisatie De Hunze – Van Starkenborgh hebben wij aangegeven dat we de ABV 2021 net als in 2020 op alternatieve wijze moesten houden.

Geen ABV, wél ABV. Maar dan anders…
In het wijkblad en op de website van onze bewonersorganisatie hebben we aangekondigd dat we ook dit jaar net als vorig jaar in verband met de corona-maatregelen de Algemene Bewonersvergadering op een “alternatieve” manier of anders geformuleerd op “afstand”(digitaal) wilden organiseren.

De “stukken”
De stukken die we anders op de Algemene Bewonersvergadering presenteren, zoals de notulen van de vorige vergadering, een jaarverslag, de resultatenrekening over 2020, de begroting voor 2021, en het verslag van de kascommissie hebben we nu op de website gepubliceerd. Wijkbewoners hadden tot 15 mei 2021 de mogelijkheid daarop te reageren of om vragen te stellen. Daar is geen gebruik van gemaakt zodat we mogen concluderen, dat deze zijn geaccepteerd.

Samenstelling bestuur
Bij de hiervoor genoemde stukken was gevoegd een voorstel voor het (her)benoemen van bestuursleden. Ook hier was de mogelijkheid dat wijkbewoners met alternatieve kandidaten komen voor het bestuur. Dat is niet gebeurd, zodat daarmee de (her)benoemingen definitief zijn geworden. Dit betekent dat Chris van Malkenhorst voor een tweede termijn is herbenoemd en dat de al meedraaiende ad interim bestuursleden Marga Hesseling en Bert Meijberg, nu officieel zijn benoemd als bestuurslid. Marjan Boonstra is na 4 jaar bestuurslid te zijn geweest teruggetreden. We zijn blij met de nu officiële versterking van het bestuur, en we danken Marjan Boonstra hartelijk voor haar inzet voor onze wijk gedurende de afgelopen 4 jaar!


Liever het Word document bekijken? klik dan hier.