BHS Vergadering 11 september 2023

Besluitpunten: 

  1. a.v. de vraag van Rudy Timmerman of verslagen van onze vergaderingen gepubliceerd kunnen worden op de website, besluiten we dat de secretaris na de vergadering een kort bespreek- en besluitverslag opstelt en dat die gepubliceerd wordt op de website.
  2. We hebben wethouder Rik van Niejenhuis uitgenodigd voor een bezoek aan onze wijk. We hebben de onderwerpen vastgesteld, die we met de wethouder willen bespreken. Dat zijn de volgende:
  • Bijpraten over onze wijk, bespreken wat er speelt en van de wethouder horen welke ontwikkelingen er op dit moment van belang zijn voor onze wijk
  • Verkeer: verkeersveiligheid, parkeerproblematiek en de bereikbaarheid van onze wijk in relatie tot de Gerrit Krolbrug
  • Ontwikkeling / uitvoering Hunzevisie en in verband daarmee de ervaren wateroverlast in onze wijk
  • Grenzen die de gemeente stelt aan woningsplitsing in de wijken en het verdienmodel daarachter.
  1. We besluiten een inspraakreactie op te stellen op de plannen van de gemeente m.b.t. de (her)inrichting van de Hunzezone. We willen daarin aandacht vragen voor de wateroverlast waar velen in onze wijk mee te maken hebben. Dit om dit onderwerp bij de gemeente ´warm´ te houden. Marga Hesseling zal de reactie opstellen en daarbij Jan en Ina Bos betrekken, die deel uitmaken van de klankbordgroep voor de (her)inrichting van de Hunzezone.
  2. Het energieteam van onze wijk werkt mee aan een initiatief van energiecoöperatie Grunneger Power en de gemeente Groningen om bewoners in onze wijk te ondersteunen bij het realiseren van grote energiebesparende maatregelen. Dan gaat het om maatregelen als een warmtepomp, isolatie, HR++-glas, zonnepanelen. Daartoe zal op 8 november 2023 een bespaarcafé worden georganiseerd in de Hunzeborgh. Op die avond zullen experts aanwezig zijn om vragen van bewoners te beantwoorden.
  3. Als bestuur zijn we samen met bewoners in gesprek met de gemeente om oplossingen te vinden voor de parkeerproblematiek langs het van Starkenborghkanaal. Wij hebben de gemeente voorgesteld daar een parkeerverbod in te stellen. Ook vragen we de gemeente aandacht te schenken aan de verkeerssituaties bij de bussluis vóór de Boterdiepsbrug en die op de kruising van de Beijumerweg en de Granpré Molièreweg. Bij de bussluis omdat velen de bussluis ongeoorloofd gebruiken als uitvalsweg van de wijk, en bij de genoemde kruising omdat daar recent een ongeluk heeft plaats gevonden.

BHS-vergadering-11-september-2023-besluitpunten.docx