Gerrit Krolbrug: tijdelijke brug

Beste mensen,

Op 21 juni 2023 waren jullie aanwezig bij het overleg over de mogelijkheid voor de aanleg van de tijdelijke brug tijdens de bouw van nieuwe Gerrit Krolbrug. Met deze mail informeer ik jullie over wat er sinds dit overleg is gebeurd en wat nu de stand van zaken is met betrekking tot de ‘minder hinder maatregel tijdens nieuwbouw Gerrit Krolbrug’.

In mei 2023 heeft het Platform Gerrit Krolbrug een pamflet opgesteld en aangeboden aan de wethouder van de gemeente Groningen. In het pamflet doet het Platform een voorstel om tijdens de nieuwbouw Gerrit Krolbrug een tijdelijke brug aan te leggen. Met een tijdelijke burg wordt de doorstroming van met name de fietsers gegarandeerd.

Dankzij dit initiatief van het Platform heeft op 21 juni 2023 een overleg plaatsgevonden met het Platform, de gemeente Groningen, Rijkwaterstaat en ook het bedrijf Janson Bridging. Er is toen een aantal opties verkend waar deze tijdelijke brug zou kunnen komen te liggen. Er kon veel niet – door bomen, kabels, gebouwen en andere obstakels –  maar er zijn wel mogelijkheden voor een tijdelijke brug naast de Busbaanbrug. Door de gemeente Groningen en Rijkswaterstaat is toegezegd dat deze optie(s) verder worden uitgewerkt.

Vervolgens is, na goedkeuring door de minister van IenW (juli 2023), door de gemeente Groningen en Rijkswaterstaat opdracht gegeven aan het verkeersadviesbureau Roelofs om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een tijdelijke brug bij de Busbaanbrug.

Ook heeft een gesprek plaatsgevonden met het OV-bureau over het medegebruik van de Busbaanbrug zelf door fietsers/wandelaars. Vertraging op de Busbaanbrug heeft grote impact op het hele openbaar vervoer van de provincie Groningen. Het OV bureau heeft toegezegd mee te willen denken over een tijdelijk oplossing voor het wegvallen van de verbinding Gerrit Krolbrug.

Het bureau Roelofs heeft dan ook onderzocht of de Busbaanbrug zelf zo kan worden ingericht  waardoor naast de bussen ook de fietsers van deze brug gebruik kunnen maken. Verder heeft het bureau Roelofs in kaart gebracht wat de mogelijke hinder wat betreft reistijd zal zijn, tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug.

De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken met het Platform Gerrit Krolbrug en een aantal andere stakeholders (24 oktober 2023). Naar aanleiding van dit overleg is een extra variant toegevoegd. Het bureau Roelofs heeft vervolgens het onderzoek afgerond. Volgens het onderzoek is de meest kansrijke variant het medegebruik van de busbaanbrug (variant 2a). Dat betekent dat naast de bussen, ook fietsers en voetgangers van de brug gebruik kunnen maken. In deze variant wordt de brug door middel van hellingbanen toegankelijk gemaakt.  Het advies is om deze variant verder uit te werken, onderzoek te doen naar de maakbaarheid (bodem onderzoek en dergelijke) en optimalisaties uit te werken; zoals bijvoorbeeld onderzoek naar hergebruik bestaande hellingbanen bij Gerrit Krolbrug.

De Wethouder Broeksma van de gemeente Groningen en Hoofddirecteur de Ruig, Rijkswaterstaat, hebben kennisgenomen van het onderzoek en ondersteunen de uitkomst.
Het besluit om hier mee verder te gaan is aan minister. Het onderzoek en het advies is dan ook voorgelegd aan de minister.

De vervolgstap is dat – bij een akkoord van de minister – er een vervolgonderzoek zal plaatsvinden naar de gekozen variant. De verwachting is dat dit besluit in het voorjaar 2024 wordt genomen.

Zodra er vervolgstappen kunnen worden gemaakt zullen we jullie daarover infomeren.
Bij deze mail stuur ik het onderzoek Minder hinder plan Gerrit Krolbrug ter informatie aan jullie toe (zie bijlage).

Verder wil ik iedereen bedanken voor de medewerking en bijdrage aan het onderzoek.

Met vriendelijke groet ,

Ryan Lievaart
Omgevingsmanager.

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/1128621/gemeente-presenteert-plannen-voor-gerrit-krolbrug-en-korreweg-in-stad-help-ons

R01 D01 11106233 Nrk Minder Hinder Plan Gerrit Krolbrug Definitief