Plannen Oosterhamrikzone

Verplaatsing van de busbaan in Groningen dwars door nauwe straten is een dwaas plan.
Het alternatief van bewoners wordt botweg gedist en ambtelijk afgeserveerd.

De huidige busbaan van de Oosterhamrikkade die verplaatst zou moeten worden. Foto: Peter Wassing

In de dwaze plannen voor de Oosterhamrikzone in Groningen worden bewoners buiten spel gezet en praten ze alleen nog voor spek en bonen mee, stellen Jaco Belgraver, Jaap de Graaf en Hans ter Haar.

De Groningse gemeenteraad neemt dit jaar nog een besluit over de Mobiliteitsvisie. Deze staat vol mooie termen als ‘ruim baan voor fietsers en wandelaars’, ‘leefbaar, schoon en gezond’ en ‘weg met de autologica’.
Deze termen zijn niet van toepassing op de voorstellen voor de Oosterhamrikzone, een belangrijk onderdeel van de Mobiliteitsvisie. Het college wil daar nog steeds een nieuwe auto-ontsluitingsweg van de ringweg naar de stad.
Daarvoor wordt de huidige busbaan van de Oosterhamrikkade verplaatst naar de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan. Dwars door nauwe woonstraten dus.

Bussen met 50 km/u vlak langs huizen

De gevolgen voor de leefomgeving zijn desastreus. Alle bewoners in deze straten moeten hun voortuinen en parkeerplaatsen opofferen en bussen razen straks met 50 km/u vlak langs huizen. De Oosterhamrikkade wordt een doorgaande autoweg.
Het aantal verkeersbewegingen langs de vele gezinswoningen aan de kade wordt minstens vervijfvoudigd. Met deze kostbare en dwaze operatie is ruim honderd miljoen euro gemoeid.
Het college beloofde bij zijn aantreden nog dat de autoverbinding „er pas zou komen als alternatieven niet voldoen en alleen dan als de negatieve effecten van een autoverbinding in de omgeving substantieel worden opgevangen”. De leefomgeving in de Oosterhamrikzone zou voorop staan.

Gebakken (groene) lucht

Gebakken (groene) lucht, blijkt nu. Effecten op de leefkwaliteit van omwonenden zijn niet in kaart gebracht en nijpende problemen voor bewoners worden helemaal niet opgevangen.
Onze ‘groene’ wethouder heeft totaal geen ruggengraat getoond om zijn beloften waar te maken. Zo is voor de autoverbinding geen enkel alternatief onderzocht. In iedere voorgespiegelde variant is de autoroute juist als uitgangspunt genomen.
We kunnen het collegevoorstel alleen verklaren vanuit de tunnelvisie waarin onze bestuurders sinds 2016 zitten. Toen werd een principebesluit genomen dat de weg nodig zou zijn, met bereikbaarheid als enige criterium. De weg moet en zal er sindsdien komen.

Voor spek en bonen

Hierdoor zijn wij als omwonenden, zo blijkt nu, buiten spel gezet en praten we alleen nog voor spek en bonen mee. Beloofd is echter dat definitieve besluitvorming zou afhangen van zorgvuldig vervolgonderzoek naar onder andere de inpasbaarheid. Uit dit onderzoek volgt juist dat de ontsluitingsweg de leefomgeving ernstig schaadt, dat het nut zwaar tegenvalt en de kosten de pan uitrijzen.
Uiteindelijk hebben wij daarom zelf een grondig onderbouwd alternatief aangedragen: de Groene Oosterhamrikzone. In dit plan komt er geen auto-ontsluitingsweg en blijft de busbaan op zijn huidige plaats liggen. Er komt wel een fiets- en OV verbinding van P+R Kardinge naar de stad.
Het college beloofde de raad om ons plan in zijn onderzoeken te betrekken, maar in de toelichting op het raadsvoorstel wordt het botweg gedist en ambtelijk afgeserveerd. Inspraak blijkt opnieuw een wassen neus.

Autoverkeersdruk verplaatst zich hooguit

Door gegoochel met cijfers schetst de gemeentelijke dienst RO/EZ een beeld waaruit de raad maar moet aannemen dat Groningen niet zonder de ontsluitingsweg kan. Wie beter kijkt ziet dat de nieuwe auto-ontsluiting hooguit wat verplaatsing van autoverkeersdruk oplevert.
In de eigen rapporten van het college staat zelfs dat het autoverkeer ook zonder nieuwe ontsluitingsweg ondanks de bevolkingsgroei afneemt als je een aantal maatregelen neemt: autodelen, slim parkeerbeleid, versterking van het OV. Daarbij kunnen we de trend thuiswerken optellen.
De eigen gemeentelijke Adviescommissie Verkeer en Vervoer adviseert bovendien om eerst de ontwikkelingen rond de Eikenlaan en de (fietsweg) Korreweg af te wachten, en dan pas te kijken of een autotraject door de Oosterhamrikzone nog wel nodig is.

College duldt geen uitstel

Waarom dan nog deze weg? Het college duldt geen uitstel: „We willen duidelijkheid bieden aan bewoners en (….) de vastgoedontwikkelende partijen.” Als het college de leefbaarheid in onze zone werkelijk voorop stelt, waarom biedt het dan geen duidelijkheid door te kiezen voor een inrichting van de Oosterhamrikzone zonder nieuwe autobaan en verlegging van de busbaan dwars door de woonwijk?
We hopen dat de raad ons als bewoners wel serieus neemt en het college afhoudt van zijn vervuilende plan.

Jaco Belgraver, namens Woonschepen Oosterhamrikkanaal

Jaap de Graaf, namens Bewonersorganisatie Oosterparkwijk
Hans ter Haar, namens Buurtoverleg Professorenbuurt-oost


Bron: dvhn.nl